Stadgar för Ridklubben Mulen

§ 1 Ändamål

Ridklubben Mulen är en ideell förening. Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl.a. främja ridningen samt med särskild målsättning att

 • understödja medlemmarnas intresse för och utveckling inom sporten och
 • understödja ridsportsverksamheten hos Linda and the Ministars.
§ 2 Säte
Föreningen har sitt säte i Haninge kommun.
§ 3 Medlemskap
Person som anmäler sig till inträde och betalat årsavgift antas som medlem.
Medlem:

 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningens beslutande organ.
 • skall betala de avgifter som beslutats av föreningen
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av §13, §17 och §18.
 • har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

Person som har gjort sig känd som olämplig eller som motarbetat föreningens ändamål och intresse, kan av styrelsen vägras medlemskap. Beslut om att avslå medlemskap ska fattas av styrelsen. För beslut fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna. I beslutet skall skälen till avslag redovisas.

§ 4 Avgifter
Medlem betalar en årsavgift, vars storlek, efter förslag av styrelsen, årligen fastställs av årsmötet. Årsavgiften skall betalas på sätt som styrelsen fastställer.
§ 5 Utträde och uteslutning

Medlem som under ett helt år underlåtit att betala sin årsavgift får anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Erlagd avgift återbetalas ej.Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens ändamål eller handlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas. Samma gäller medlem som inte rättar sig efter föreningens stadgar eller som på något sätt skadat eller skäligen kan befaras komma att skada föreningen eller dess verksamhet.

För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen beretts möjlighet att yttra sig inom av styrelsen angiven tid.

I beslutet skall skälen till uteslutning redovisas. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
Beslut om uteslutning gäller tillsvidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid.

§ 6 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte samt styrelsen.
§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 8 Stadgetolkning
Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. Uppstår tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma som ej varit förutsedda i dessa stadgar hänskjuts frågan till nästa årsmöte eller extra årsmöte. I fall som inte kan vänta till ett årsmöte beslutas frågan interimistiskt av styrelsen.
§ 9 Stadgeändring och upplösning

Förslag till stadgeändring kan lämnas av styrelsen eller av enskild medlem. För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt årsmöte eller extra årsmöte eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande, med minst en månads mellanrum, årsmöten eller extra årsmöte, varav ett skall vara ett årsmöte.För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande årsmöten eller extra årsmöte, varav ett skall vara ett årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är eniga om beslutet. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt ridsportfrämjande ändamål.

Vid upplösning skall föreningens handlingar m m arkiveras i ändamålsenligt folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar skall tillställas det skattekontor där föreningen har sitt säte.

§ 10 Rösträtt

Vid årsmöte samt vid extra årsmöte som hålls senast den sista april äger varje medlem som fyllt 13 år en röst, om årsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår betalats minst en månad före mötet.

Vid extra årsmöte som hålls efter den sista april äger varje medlem som fyllt 13 år en röst, om årsavgift för pågående räkenskapsår betalats minst en månad före mötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Medlemmar under 13 år får företrädas av vårdnadshavare på årsmöte och extra årsmöte.

Familjemedlemskap får förekomma. Vid familjemedlemskap äger varje röstberättigad medlem en röst vid årsmöte och extra årsmöte, dock tillåts maximalt 5 röster per familjemedlemskap.

Röstning genom ombud (fullmakt) får förekomma. För röstning genom ombud krävs skriftlig fullmakt undertecknad av fullmaktsgivaren.

§ 11 Beslut och omröstning vid årsmöte och extra årsmöte

Omröstning sker öppet, dock skall personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som skall väljas. Samtliga ärenden utom de i 9 § avgörs genom enkel röstövervikt. Vid omröstning som inte avser personval, gäller vid lika röstetal den mening som stöds av ordföranden, om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad skall lotten avgöra. Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.Beslut fattade av årsmötet eller extra årsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat anges.

§ 12 Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.
§ 13 Årsmöte

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls senast den sista april på tid och plats som styrelsen bestämmer.Kallelse till årsmöte och förslag till föredragningslista utfärdas minst 4 veckor i förväg på sätt som styrelsen beslutar. Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast 7 dagar före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig.

§ 14 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare vid mötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av ordförande för föreningen
 13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 14. Val av revisor
 15. Val av valberedning
 16. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
 17. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.
 18. Sammanträdets avslutande
§ 15 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls då förhållanden enligt 9 § föreligger, styrelsen så finner erforderligt, eller då en revisor eller minst 10 procent av medlemmarna så begär. Styrelsen skall anordna extra årsmöte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit skriftligen. Extra årsmöte som hålls med anledning av förslag om stadgeändring skall anordnas senast två månader efter det att begäran inkommit.Kallelse skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. I kallelsen skall tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet. Underlåter styrelsen att kalla till extra årsmöte får de som gjorde framställningen utlysa extra årsmöte enligt ovan. Vid extra årsmöte skall punkterna 1-7 samt 18 i 14 § förekomma, samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får inte förekomma.

§ 16 Valberedningen

Valberedningen består av 1-3 ledamöter, varav en utses som sammankallande. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte.Senast 14 dagar före mötet får medlemmar till valberedningen avge förslag på personer för valen under 14 §. Senast en vecka före mötet skall valberedningens förslag finnas tillgängligt för föreningens medlemmar. Ytterligare kandidatnominering kan äga rum på årsmötet. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedning lämnas till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.

§ 17 Styrelsen

Styrelsen är, då årsmötet eller extra årsmöte inte är samlat, föreningens beslutande organ.Styrelsen skall bestå av ordförande samt lägst två och högst sex ordinarie ledamöter samt lägst två och högst sex suppleanter.

I styrelsen ingår, när ungdomssektion finns, en av ungdomssektionen utsedd ungdomsledamot jämte personlig suppleant.

Mandattiden gäller ett eller två år från årsmöte till och med årsmöte. Mandattiden för ordförande är ett eller två år. Mandattiden för suppleanter är ett år med undantag för personliga suppleanter vars mandattid följer ordinarie ledamot. Halva antalet styrelseledamöter väljs vid varje årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig kalla till sammanträde då minst hälften av ledamöterna så begär. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas.

Vid styrelsesammanträde skall minnesanteckningar föras. Protokoll, som undertecknas av protokollföraren och justeras av mötets ordförande och en för ändamålet utsedd justeringsperson, förs då så erfordras eller styrelsen så beslutar. Minnesanteckningar och protokoll ska finnas för medlemmarna att tillgå.

§ 18 Styrelsens åligganden

Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att:

 • Verka för föreningens syfte
 • Verkställa beslut fattade av årsmöte eller extra årsmöte
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • Handha och ansvara för föreningens medel
 • Tillse att fullständiga räkenskaper förs samt att upprätta verksamhets- och 
förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa 
revisorernas granskning.
 • Bestämma dag och plats för årsmöte och extra årsmöte
 • Förbereda de ärenden som skall behandlas vid årsmöte och extra årsmöte
 • Fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen
 • Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer m fl om inte
särskilda ombud är utsedda för detta
 • Övervaka stadgarnas efterlevnad
§ 19 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordföranden eller vice ordföranden i förening med annan styrelseledamot eller på annat sätt som styrelsen beslutar.
§ 20 Revision
För granskning av föreningens räkenskaper till styrelsens förvaltning skall utses minst en revisor. Revisorer utses av årsmötet.
§ 21 Särskilda bestämmelser
Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen inga uppgifter, skyldigheter eller rättigheter.
§ 22 Sektioner

En sektion är ingen egen juridisk person och är underordnad föreningens styrelse. Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av årsmöte eller extra årsmöte. Ledning av varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och minst två övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den verksamhet som handhas av sektionen. Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.

Ungdomssektion

Inom föreningen bör finnas en ungdomssektion. Sektionen skall vara organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar och bedriva en aktiv och utvecklande verksamhet inom föreningen där alla barn och ungdomars hästintresse tillgodoses. Sektionen väljer själv sin styrelse och arbetar i enlighet med föreningens stadgar och egen instruktion. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställs av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen. Ungdomssektionen skall delta i föreningens styrelse med en representant jämte suppleant. Föreningsstyrelsen kan ha representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen.